31.3.15

રસાસ્વાદ

મૂળભૂત એ મીઠ્ઠું, ભળતાં થોડો
તાપ સંબંધ નામક દ્રવ્યમાં ઉગી આવી ખટાશ
બંધ બારણે આથવી ઉમેરી તુરાશ
ઘૂંટ ઘૂંટ પીવાય જો માદક બનેલી પ્યાસ
કોનું મીઠું ,કયો તાપ ,કેમ ઉમેરાયી ખારાશ?
મૂળભૂત એ કયું મીઠું, શું તેણે પાડ્યા આ ચાસ ?
કયા રસથી અયન કરે છે જીવન શ્વાસ ઉચ્છવાસ?
કુસ્વાદના દરિયામધ્યે, શકે ગંગાનો નાસ?

My Choice

Just a few days back, we have to take special 'class' for three of class 8 (age14) girls. We 'caught' them exchanging nonverbal talk with boys around. We are convinced that at this age, attraction to opposite sex is normal. But do the society and particularly the male segment agree with our conviction? A girl has to subdue her biological urges if she wishes a 'good' life ahead. There is no such demand for a boy. Ours is a girls school and we enjoy privilege of a disciplined creed. The teachers at boys' school know it well. But, doesn't the problem lie very much in this system of division? In schools with co-education, girls and boys never share same bench. These 'preventive' measures (at school and in society ) themselves are causes of the problem. I always make it a point that a boy should have girl-friends and a girl should have boy- friends. But, I have to be extra cautious as I am aware how my statement can be misinterpreted. Particularly, when the young minds with no friend of opposite sex. (They do have brothers and sisters but NOT friends.) And what does a girl get out of a 'real' friendship with a boy? Other boys find her easily available. Mind you, I am talking about age group 13-16. It requires tremendous courage for both the girl and the boy to maintain 'normal' friendship with inner (biological) and outer (social) pressure. Though, I have witnessed that at college level, 'healthy' friendship spurs between two sexes and parents too become 'open' . But, most of the girls of my (school)community are not going to reach at that level, given the educational ability. And thus they are not going to have experience of such friendship. They travel from daughterhood, sisterhood to motherhood without realizing their selfhood. Guys, you cannot imagine the social pressure they have. The number of mothers feeding their family while the man spending her earnings on liqueur and adultery is considerably high. You talk of #myChoice? We don't have any. Sorry and pity that you don't know > 80% of India. Every year, I get minimum one girl who try to go beyond regular line of life most of the girls entitled with. I am counting on those gems. Every year, my fear for these lovely innocent minds is- gosh! I want her happy after marriage. I cannot wish more than this, practically. I do not see remarkable change in social and man mentality. Educated male have learnt to talk in a language that help them to cover their motifs. They still keep the passbooks of their wives in their custody. I don't blame educated women when they follow 'regular' roles. One has to consider the pressure and the sense of being protected in this pressure. The market economy does provide us a chance of economic equality, but as it has deep roots in the mentality of power play,specifically male kind of power, it wants us as subjects. It becomes fashion that entertains a male eye. So is the visual treat of #myChoice. Do you see the double trap?