22.12.19

મિડીયમ

મિડીયમ અંગ્રેજને યુ સી, સિલેબઝ ફ્રોમ યુ.એસ.
એ.સી.કલાસમાં પૂરી ટાઢકે 'ભણી રહ્યા' ગુજેશ.

"રોટલી ચરવા આવે તેને કહેવાય, ગ્રેની, 'કાઉ.'"
માય સ્વીટી જ્યોમિત્રી ગોખે મમ્મા ઓવારે 'વાઉ'!

મોટ્ટું થઈને બેટ્ટુ મારું રળશે ડોલરીયે દેશ
ડાયેસ્પરાના ગીત્યું ગાશે યાદ કરીને ભેંસ

એનારાઈનેસની  રાઈ ભરીને વળશે ગુજ્જુ રાય
ખૂનના વિઝા રિલેશન હાટે ગામ આખ્ખું કરશે ટ્રાય

જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં સદા કાળ ગુજરાત
શમણાંની સાંકડી શેરીને નાકે ઊભી છે રાત

ડેવલપમેંટીંગ કાળ જોખતાં ના કરે ગુજ્જુ ભૂલ
ગુજરાતીના કેટલા ટકા? ઉગતો સૂરજ છે ઇંગ્લિશ સ્કુલ.