20.5.15

ર.પા.યણ

ક્યાંથી લાવી આણી ર.પા.આટઆટલી અનુભૂતિ
આખું જીવતર તોલી જોતાં લાગે ખાલી ખુંટી
તે ઊંચકી મીરાં કે મીરાંમાં ડૂબ્યા આપ
તારા શબદએ રોપ્યાં મારી ભીતર હરીજાપ
અકેક અક્ષરે ર.પા.મુને તે લસોટી
તારી સોનલ મારે ફેફડે ભરતી મીઠો તાપ
સળેકડો ચંદુ સેલ્લારા લે કાગડો આંજે ભાપ
આલા ખાચરી બળતરા ભેળી બળે ખોચરી ત્રુટી
તારી કલમે જાગતી કરી ગુર્જર માટી છાપ
ર.પા.વનાની બારાખડી ભાસે લિસ્સો પ્રલાપ
અર્થ ચાબખા વીંઝે ચિત્તડે તારી અરથમઢી સોટી