24.6.13

વાર્તા રે વાર્તા

આ વાત નથી બહુ જુની કે નથી ખાસ નવી.એક છોકરી હતી. તેને એમ કે જીવન ટકાવવા આજીવિકા જોઈએ અને આજીવિકા મેળવવા નોકરી.અને નોકરી માટે ચોક્કસ રીતનું ભણવું પડે. એટલે એ તો ભણી છપાયેલી રીતો મુજબનું.અને એમ કરતાં કરતાં એક દિવસ એ તો શિક્ષક બનવાનું ભણવા ગઈ. ત્યાં એક પાઠ તે એ ભણી કે શિક્ષકને વાર્તા કહેતાં આવડવું જોઈએ. હવે આપણી વાર્તાની આ છોકરીને તો વાર્તા કે’તા આવડે જ નહીં. એટલે એણે તો શીખવું શરુ કર્યું. પછી એને શિક્ષકની નોકરી મળી. ત્યાં એણે વિદ્યાર્થીઓને વાર્તા કહેવાનું શરુ કર્યું.
આપની વાર્તાની છોકરીને તો ખબર ખબર પડી ગઈ. હજી એને વાર્તા કહેતાં આવડતું નહોતું. વાર્તાઓ મોઢે કરીને કહે એમાં શું ભલીવાર આવે? છોકરાં કંટાળે પણ બેન ને કહે કઈ રીતે? જો કે બેનને પોતાને ખબર પડતી હતી કે છોકરાં કંટાળે છે. પણ તે ય શું કરે? કશું પણ આવડી જાય એ માટેની દવા હોત તો એ દવા ગમે તેટલી ગળી હોત તો પણ એ પી જાત. પણ એમ કઈ આવી દવાઓ બઝારમાં થોડી મળે! આપણી વાર્તાની આ છોકરી કે જે હવે બેન બની ગઈ હતી તે જો કે ધીરજવાળી હતી.
એમ કરતાં કરતાં એને વાર્તા બનાવવાનું આવડવા લાગ્યું.બેન પાછી શિક્ષક એટલે એને મનમાં થાય કે છોકરાં કૈક ભણવાનું શીખે એવું બધું ય વાર્તામાં ભેળવી દેવું. એટલે એની વાર્તાઓમાં ગણિત ને ભૂગોળ ને લોકજીવન ને શબ્દાર્થ ને એવું બધું ચોખ્ખે ચોખ્ખું આવે. એવું આવે એટલે છોકરાં વધારે કંટાળે. પણ, બેનને કે કોણ ? બેનને પોતાને ખબર પડતી હતી કે છોકરાં કંટાળે છે. પણ તે ય કરે શું? કશું પણ આવડી જાય એ માટેની દવા હોત તો એ દવા ગમે તેટલી ગળી હોત તો પણ એ પી જાત. પણ એમ કઈ આવી દવાઓ બઝારમાં થોડી મળે!
એમ કરતાં કરતાં આપની વાર્તાની છોકરી જે બેન બની ગઈ હતી તે હવે છોકરાઓની દોસ્ત બની ગઈ.  બસ પછી તો જોવું જ શું ! છોકરાં મોફાટ થઇ ગયાં ને મોઢે જ સુણાવી દેવા માંડ્યા : વાર્તા એટલે વાર્તા. એમાં ગણિત-ફણીત ક ગુસેડો! પણ દોસ્ત પાછી શિક્ષક તો ખરી જ . એના ચિત્તમાં તો વિષયોની દોડાદોડ રમે. કેટલીક વાર તો વાર્તાની એક લીટી બોલાય ને છોકરાં દોસ્તને ‘ચુપ’ કહી દે! પણ આપણી વાર્તાની બેનમાંથી દોસ્ત બનેલી છોકરી કરે ય શું કરે? કશું પણ આવડી જાય એ માટેની દવા હોત તો એ દવા ગમે તેટલી ગળી હોત તો પણ એ પી જાત. પણ એમ કઈ આવી દવાઓ બઝારમાં થોડી મળે! આપણી વાર્તાની બેનમાંથી દોસ્ત બનેલી છોકરી જો કે ધીરજવાળી હતી.
એ તો વાર્તા કહેતી રહી. જેવી આવડે એવી. અને છોકરાં જે શીખવાડે એમાંથી શીખતી ગઈ. એમ કરતાં કરતાં હવે એને ભણવાનું ભેળવેલી વાર્તાઓ કહેતાં આવડવા માંડ્યું.

એમ કરતાં કરતાં એક દિવસ આપણી વાર્તાની બેનમાંથી દોસ્ત બનેલી છોકરી મમ્મી બની ગઈ. અને એને વાર્તા કહેતાં આવડી ગયું.

Round the year

Last year was crucial for me and Eva.
 We have changed her medium of instruction and the school. Children are very flexible and adaptive to new environment so Eva started her new term with joy and talking about new friends. But that joy has faded away as soon as her syllabus has started. At her school, teaching means answering the questions in given manner and that too in written form. Eva has been used to this method. So, it is not surprising or new to her. But, she was struggling due to the change in medium of instruction. She cannot write or copy at the expected speed.  So at each page, she had a red big question mark and a note: finish it.
I did not insist her to finish it and asked her teacher that she may not come up with finished homework. Eva was so fearful to writing and reading that every time she asked me to read and go to any childish extent so I allow her copying. I read for her. Her favorite story in her Language textbook, I have read may be for a hundred times. She remembered the whole story by heart even though she was not ready to read. Certainly, she did not want to be ‘failed’. 
It was not all smooth for me. I got impatient and sometime wanted Eva to read and write. But that ‘tantrum’ never lasted for long and I managed to reach to her.
Eva would sit into my lap when I read and then she started inquiring, which line have we reached? She would peep up into the text or book in my hand and find that line by herself. That was just perfect for me. She IS reading.
For writing, I would speak the answer and she would write. That was the most agitating part for Eva as she wanted to copy. She kept arguing : it takes much time. And every time we would talk about ‘what does it mean to study?’ And for those who find the topic of our argument a bit ‘upper age’ type, I can only say that you haven’t heard her arguing.
She scored zeroes and two/ three in her first unit test.  I asked her teacher that I do not mind her score and as a teacher I know that she is learning and that is enough for me.
But, her teacher was a problem, very much affecting Eva’s self concept.
Eva likes to mingle with people and she is still free of social customary taboo. This line is very important as I have observed that ‘bright’ students or children from upper middle class families are not ‘free’ in making friends and playing certain games. Some parents in my neighborhood have stopped their children to play with Eva as she is always playing and not scoring good marks.  Even some of my family members found it odd that Eva laughs much ! Well, at school, something bad has kept on occurring with her which I could not manage.  Her class teacher would not ‘include’ her into activities like drawing or dancing. Slowly, Eva started behaving out casted. Her esteem was already low and it was badly hurt. And still, Eva loved her school. The very name of her school used to bring twinkles into her eyes. How innocent !
At home, she would play ‘teacher teacher’.  At a time she would play teacher, other time my mom would. And in either role, the most important thing was to insist loudly that Eva is a bright girl, she finishes her writing in time, she answers all the question and so on. We kept playing this. I knew what we were doing. Eva would repeat all the lines her teacher would have spoken in the class explaining a topic! I and my mom used to get surprised at her memory. Interestingly, she was not understanding a bit of those lines. I realized more deeply the role of memory and how a child understands things. This insight helped me a lot as a teacher also.
She gradually acquired reading and writing skills in their definitive terms, yet not at the expected level of her age, but I am not in any hurry, I want her to acquire the process of learning skills.
This year, she is in standard five, with a new teacher. A teacher who said in the very first period that in our class there will not be only studying, there will be play and fun. Amitbhai, a young teacher, shares his childhood stories with her students. There is a sort of belongingness in his attitude. And it brought all the joy back to Eva during her schooling time. He also teaches in question-answer and lecturing way, but Eva is picking up as the classroom environment is not studiously heavy.  Even though his teaching methods are not quite right, still he is able to direct Eva into participating in learning processes; because he loves the children.

As a teacher, this is very important lesson for me.  I have experienced the effect of a teacher on a child’s life. 

15.6.13

challenging situation

April 2012 : Eva saw a camouflage and she expressed fear. It would be untrue if I say that I do not fear it, but I can handle my fear of it.  For Eva, I started with curious question with all sort of exclamation tone in my voice : how red is its throat! And how different is its eyes ! n its tail, n how well it balances with legs! It took her just three efforts from my side and for the fourth time she was running behind it with camera and it seems that the camou was expressing shy to camera!
She started weaving stories about it  :look, it is my friend. So friendly it is to me that whatever I say to it, it only moves its head in ‘yes’.
One night, around 10:30p.m.,   Eva saw a house lizard on the ceiling and she wanted to see its tongue. Prior to this we had a talk about how these creatures take food. So , Eva followed the house lizard, requesting it to show its tongue : aren’t you my friend ? just once please. Open up your mouth and show me your tongue.
At other places also as soon she saw a house lizard, she would look at me and I have to understand what she desired.  People around us would get confused at our nonverbal communication and what should i say to them, that we are wanting your house lizard to show its tongue ?
After monsoon, we heard that two snakes have been spotted around our locality and so the residents should remain alert. We were returning from my work out of the town and it was about 9:30p.m. We have to walk for 200meters crossing puddles and weed. I was chatting to her so child like fear may not cover her up. We had a torch. Just then we heard someone asking to stop where we are. The man said that there is a snake and we should stop there. So we stopped at once. It took us few seconds to spot the yellow-green snake which is at the other side of the road. I was standing there thinking of precautions and also how long we may need to stand there. Just then Eva said, “its at the other side, we can walk forward from our side. We will walk without making sound. “  and we crossed the road with the snake at 3-4 feet distance to us.
Few days later, she helped her granny to cross the same road in same manner in full daylight, there was a snake at the other side of the road.
Winter approached and we found that that camou is not around. Eva inquired but I do not have any explanation except it may have go to sleep like frogs.
April 2013: camouflaged has returned and Eva is happy. This fella does not look alike the last year visitor.
Today my mom killed one house lizard and Eva became upset with that. “ How will its mother would feel?  Ok, if we need to kill it, use pesticides but do not kill with broom, it may be painful to it. “

It was a testing time for me to explain her why we need to kill certain insects or certain animals in certain situation. Finally, she found situational demand convincing yet with an unhappy expression. “ok. Next time do not kill the lizard before my eyes.”